Cursus
Salsa en/of Bachata

Een vol cursusblok Salsa bestaat uit 10 lessen.

Betaling graag bij aanvang van het cursusseizoen. Gespreide of uitgestelde betaling is alleen mogelijk met voorafgaand overleg. Overleg hierover kan plaatsvinden via mail aan info@salsainemmen.nl

De lessen worden gegeven op 2 locatie’s.

Restaurant Thijs & Co (zaal boven naast de toiletten), Dalipassage 8 te Emmen. Studio Postma, Verlengde Spoorstraat 12 te Emmen

Cursus
€90,-
10 Lessen


Geen partner nodig om in te schrijven


Elke les is
50 minuten!


Geen ritmegevoel? Wij helpen je!


Geen partner nodig om in te schrijven


Elke les is
50 minuten!


Geen ritmegevoel? Wij helpen je!

Algemene voorwaarden

Huisregels
• Je hebt bij Salsa Emmen geen partner nodig om in te schrijven. Wij wisselen namelijk tijdens de les steeds door van partner. Dit doen wij omdat je dan beter leert dansen. Wil je met je eigen partner blijven dansen dan mag dat natuurlijk altijd.
• Zorg voor een goede persoonlijke hygiene. Je danst tenslotte met een partner!
• Elke cursist is zelf verantwoordelijk voor alle hem/haar toebehorende eigendommen. Bij verlies, vermissing, verduistering, diefstal of beschadiging daarvan door welke oorzaak ook, kan Salsa Emmen niet verantwoordelijk worden gesteld.

• Bezoek aan Salsa Emmen is geheel op eigen risico. Salsa Emmen stelt zich niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool.
• Indien de cursist de instructies en/of reglementen overtreedt, heeft Salsa Emmen het recht verdere deelname aan de lessen te ontzeggen, zonder teruggave van het lesgeld.

Annuleringsvoorwaarden
• Na inschrijving dient men het cursusgeld vóór of uiterlijk bij aanvang van de eerste les aan de dansschool te betalen.
• Bij te late betaling wordt 10,- administratiekosten in rekening gebracht.
• Bij nalatige betaling komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke voor rekening van de cursist.
• Indien Salsa Emmen een cursus zou moeten annuleren, krijgt de cursist het resterende lesgeld terug of kan hij/zij in plaats hiervan een andere cursus volgen.

• Een gemiste les kan op een andere dag worden ingehaald, mits je het niveau aankan als het een partnerdans les is.
• Bij ernstige blessure of langdurige ziekte is in principe restitutie van het cursusgeld niet mogelijk. Bel in dat geval direct en neem contact met ons op voor overleg.
• Salsa Emmen heeft het recht lesuren te verplaatsen in geval van officiële feestdagen, vakanties of evenementen.